Daftar Nama Anggota MUI Provinsi DKI Jakarta

NoNama LengkapWilayahJabatan
1KH. Munahar MuchtarDKI JakartaKetua Umum
2H. Risman Muchtar, S. Sos. I., M.SiDKI JakartaWakil Ketua Umum 1
3DR. H. Didi Supandi, M.A.DKI JakartaWakil Ketua Umum 2
4KH. Yusuf Aman, MA.DKI JakartaSekretaris Umum
5Drs. H. Abi Ichwanuddin, M. SiDKI Jakartabendahara Umum
6H. Muharno DKDKI JakartaWakil Bendahara 1
7Sanusi, STDKI JakartaWakil Bendahara 2
8Murtadho, S. AgDKI JakartaKepala Sekretariat
9KH. Zulfa Mustofa, MYDKI JakartaKetua Bidang Fatwa
10Dr. KH. A. Luthfi Fathullah, MA.DKI JakartaKetua Bidang Dakwah
11Prof. Dr. Dede Rosyada, MA.DKI JakartaKetua Bidang Pendidikan
12Dr. Muhammad Maksum, SH., MA., MDc.DKI JakartaKetua Bidang Kumdang
13Drs. KH. Ahmad AstamarDKI JakartaKetua Ukhuwah/KUB
14Ir. H. Andi Harmaini Rusli, MM.DKI JakartaKetua Kajian/Litbang
15Dr. H. Robi Nurhadi, M.SiDKI JakartaKetua Bidang Ekonomi Umat
16Dr. Hj. Faizah Ali Sybromalisi, MA.DKI JakartaKetua Bidang Perempuan
17Dr. H. Romdhoni, M. PdDKI JakartaKetua Bidang Seni Budaya
18Dr. M. Faiz Rafdi Chusnan, M. KomDKI JakartaKetua Bidang Infokom
19Dr. H. Fuad Thohari, MADKI JakartaSekretaris Bidang Fatwa
20KH. Misbahul MunirDKI JakartaSekretaris Bidang Dakwah
21Drs. H. Abdul Rahman Umar, MADKI JakartaSekretaris Bidang Pendidikan
22Arief Rachman, SH, MHDKI JakartaSekretaris Bidang Kumdang
23Dr. Arif Zulkifli, ST. MM.DKI JakartaSekretaris Ukhuwah/KUB
24Dr. H. Mulawarman Hannase, MA.DKI JakartaSekretaris Kajian/Litbang
25H. Deden Edi Sutrisna, MM.DKI JakartaSekretaris Bidang Ekonomi Umat
26Hj. Nuraini Syaifullah, S. Pd IDKI JakartaSekretaris Bidang Perempuan
27Ir. H. Syahrul HasanDKI JakartaSekretaris Bidang Seni Budaya
28Nanda Khairiyah, S.I. KomDKI JakartaSekretaris Bidang Infokom
29KH. Noor Syuaib Munzir, MA.DKI JakartaAnggota Bidang Fatwa
30KH. Lukman HakimDKI JakartaAnggota Bidang Fatwa
31Dr. Habib Ali bin Hasan al-Bahar, MA.DKI JakartaAnggota Bidang Fatwa
32KH. Imam Dzakwan, S. Ag., M. AgDKI JakartaAnggota Bidang Fatwa
33dr. H. Sukiman Rusli, Sp, PDDKI JakartaAnggota Bidang Fatwa
34KH. Auza'i Anwari Mahfudz, MA.DKI JakartaAnggota Bidang Fatwa
35Drs. KH. Sodikin MaksudiDKI JakartaAnggota Bidang Fatwa
36KH. Abdul Muiz Ali, S. Pd IDKI JakartaAnggota Bidang Fatwa
37KH. Ilham Jaya, Lc., MA.DKI JakartaAnggota Bidang Fatwa
38Deden Hidayaturrahman, M. Pd IDKI JakartaAnggota Bidang Fatwa
39KH. SarmidiDKI JakartaAnggota Bidang Fatwa
40KH. MahbubDKI JakartaAnggota Bidang Fatwa
41KH. MuhtadiDKI JakartaAnggota Bidang Fatwa
42Amran HSDKI JakartaAnggota Bidang Fatwa
43Fairuz Ahmad, Lc.DKI JakartaAnggota Bidang Fatwa
44Drs. H. TjuwandiDKI JakartaAnggota Bidang Fatwa
45H. Aceng Karimullah, BE., SE.DKI JakartaAnggota Bidang Fatwa
46Drs. Ilyas Marwal, MM., MA.DKI JakartaAnggota Bidang Fatwa
47Habib Ali Zainal Abidin al-AtthasDKI JakartaAnggota Bidang Fatwa
48H. Abdul Basith S.AgDKI JakartaAnggota Bidang Fatwa
49Dr. H. Ahmad MurodiDKI JakartaAnggota Bidang Fatwa
50Dr. H. Andi HadiyantoDKI JakartaAnggota Bidang Fatwa
51H. Fachrurrozi, MA.DKI JakartaAnggota Bidang Fatwa
52Nur Fajri Romadhon, LcDKI JakartaAnggota Bidang Fatwa
53Dr. H. Usman UmarDKI JakartaAnggota Bidang Dakwah
54KH. Ahmad Fathir Hambali, Lc.DKI JakartaAnggota Bidang Dakwah
55KH. Abdurrahman Na`im, MA.DKI JakartaAnggota Bidang Dakwah
56Habib Ali bin Abdurrahman al-HabsyDKI JakartaAnggota Bidang Dakwah
57Habib Husein BoftenDKI JakartaAnggota Bidang Dakwah
58Dr. H. Sunhaji, MA.DKI JakartaAnggota Bidang Dakwah
59H. Supriyadi Karsim, M. Ag.DKI JakartaAnggota Bidang Dakwah
60KH. Jamaluddin F. Hasyim, S.HIDKI JakartaAnggota Bidang Dakwah
61Dr. H. Edy SukardiDKI JakartaAnggota Bidang Dakwah
62KH. Abdul Jalil, MA.DKI JakartaAnggota Bidang Dakwah
63Drs. KH. Muhammad Lutfi ZawawiDKI JakartaAnggota Bidang Dakwah
64Drs. KH. Munawir Aseli, MA.DKI JakartaAnggota Bidang Dakwah
65Yusuf Kusuma, S.Pd.IDKI JakartaAnggota Bidang Dakwah
66Muhsin Salim NasutionDKI JakartaAnggota Bidang Dakwah
67Drs. H. Ahmad Hariri, M.Sc.DKI JakartaAnggota Bidang Dakwah
68HE. Nurudin Achmad, SH.DKI JakartaAnggota Bidang Dakwah
69KH. Ma`mun al-AyubiDKI JakartaAnggota Bidang Dakwah
70Ir. H. Muhamad Bahauddin, S.Pd.IDKI JakartaAnggota Bidang Dakwah
71Drs. Sulaiman RahiminDKI JakartaAnggota Bidang Dakwah
72Dr. H. Sudirman TaminDKI JakartaAnggota Bidang Pendidikan
73Drs. Tubagus Wahyudi, SE., Msi., MCHE., CHIDKI JakartaAnggota Bidang Pendidikan
74H. Abdul Hadi, S.Ag.DKI JakartaAnggota Bidang Pendidikan
75Drs. H. M. Amin Daulay, M.Pd.IDKI JakartaAnggota Bidang Pendidikan
76Drs. H. Zainuddin Yusuf, M.Pd.IDKI JakartaAnggota Bidang Pendidikan
77Drs. H. MA. Salim ThohirDKI JakartaAnggota Bidang Pendidikan
78Salahuddin, S.Ag., M. Pd IDKI JakartaAnggota Bidang Pendidikan
79Dr. Hj. Subandriyah, MM.DKI JakartaAnggota Bidang Pendidikan
80H. Agus Muslim, S.Ag., M.Pd.DKI JakartaAnggota Bidang Pendidikan
81Drs. H. M. Chozin Machmud, MM.DKI JakartaAnggota Bidang Pendidikan
82Suwito, Lc.DKI JakartaAnggota Bidang Pendidikan
83Moh. Idrus, M.PdDKI JakartaAnggota Bidang Pendidikan
84Drs. H. Nuswantoro, M. PdDKI JakartaAnggota Bidang Pendidikan
85Arafah Syarifuddin, Lc.DKI JakartaAnggota Bidang Pendidikan
86KH. Hasbiallah MulkyDKI JakartaAnggota Bidang Pendidikan
87H. Irfan Helmi, SS., MEI.DKI JakartaAnggota Bidang Pendidikan
88H. Munier Arsyad, M. PdDKI JakartaAnggota Bidang Pendidikan
89Drs. H. Abdurrasyid, M. PdDKI JakartaAnggota Bidang Pendidikan
90H. Imran Nating, SH., MH.DKI JakartaAnggota Bidang Kumdang
91Dr. H. Nahrowi, SH., MH.DKI JakartaAnggota Bidang Kumdang
92Dr. Asmawi, M. Ag.DKI JakartaAnggota Bidang Kumdang
93H. Bambang Heryanto, SH., MH.DKI JakartaAnggota Bidang Kumdang
94Ahmad Ramzy, S. HI., MH.DKI JakartaAnggota Bidang Kumdang
95Subhan Ansori, S.HI., MH.DKI JakartaAnggota Bidang Kumdang
96Andi Safrani, LLM.DKI JakartaAnggota Bidang Kumdang
97Tezar Yudhistira, SH., MH.DKI JakartaAnggota Bidang Kumdang
98Muhammad Zaenuddin, SH., MH.DKI JakartaAnggota Bidang Kumdang
99Mustoleh Siradj, SH., MH.DKI JakartaAnggota Bidang Kumdang
100Ibnu Anwaruddin, SH., MH.DKI JakartaAnggota Bidang Kumdang
101Abdul Azis, SH., MH.DKI JakartaAnggota Bidang Kumdang
102H. Zamakh Sari HM, SH., MH.DKI JakartaAnggota Bidang Kumdang
103Muhammad Ihsan, SH.DKI JakartaAnggota Bidang Kumdang
104H. Abdul Halim, SE.DKI JakartaAnggota Bidang Kumdang
105DR. H Ahmad CholidinDKI JakartaAnggota Bidang Kumdang
106H. Ahmad YarmizDKI JakartaAnggota Ukhuwah/KUB
107Drs. Idrus A. Balafif, S.AgDKI JakartaAnggota Ukhuwah/KUB
108H. Agus Nurdin RasyadDKI JakartaAnggota Ukhuwah/KUB
109H. Endang KurniawanDKI JakartaAnggota Ukhuwah/KUB
110H. Agus Handoko, M. PhilDKI JakartaAnggota Ukhuwah/KUB
111H. NasaruddinDKI JakartaAnggota Ukhuwah/KUB
112H. Tri Gunawan Hadi, S.Sos, S.Pd.I, M.SiDKI JakartaAnggota Ukhuwah/KUB
113Jayadi Hasan, Lc.DKI JakartaAnggota Ukhuwah/KUB
114Drs. H. QomaruddinDKI JakartaAnggota Ukhuwah/KUB
115Drs. H. Sadirin, MA.DKI JakartaAnggota Ukhuwah/KUB
116H. Abdul Rozak, SE.DKI JakartaAnggota Ukhuwah/KUB
117H. Ali Rahmat, Lc.DKI JakartaAnggota Kajian/Litbang
118Abdul Gafur, M. SiDKI JakartaAnggota Kajian/Litbang
119Firman Alamsyah, Ph.DDKI JakartaAnggota Kajian/Litbang
120H. Hendri, ST.MT.CEADKI JakartaAnggota Kajian/Litbang
121Jen Zuldi, SH.DKI JakartaAnggota Kajian/Litbang
122Dr. H. Rubadi, MPdDKI JakartaAnggota Kajian/Litbang
123Zainuddin HasibuanDKI JakartaAnggota Kajian/Litbang
124Drs. H. Iskandar AchyarDKI JakartaAnggota Kajian/Litbang
125H. Danail Alhaz. SHDKI JakartaAnggota Kajian/Litbang
126Ir. H. Teddy Suratmadji, M. ScDKI JakartaAnggota Bidang Ekonomi Umat
127Ir. H. Wahyu Dewanto, SH., MH.DKI JakartaAnggota Bidang Ekonomi Umat
128Muhamad Gunawan,Ak,M.SocDKI JakartaAnggota Bidang Ekonomi Umat
129Drs. H. M. Sukanta, S.A., M.Si.DKI JakartaAnggota Bidang Ekonomi Umat
130Yadual Nilfa Adriyanta, SE.DKI JakartaAnggota Bidang Ekonomi Umat
131H. Ramilan, SE.DKI JakartaAnggota Bidang Ekonomi Umat
132Bambang Pranoto, SE., MM.DKI JakartaAnggota Bidang Ekonomi Umat
133Drs. H. Sulaeman HayyunDKI JakartaAnggota Bidang Ekonomi Umat
134M. Harry Naldi, SE.DKI JakartaAnggota Bidang Ekonomi Umat
135H. Abdul Azis HasbiDKI JakartaAnggota Bidang Ekonomi Umat
136Hj. Yunis Liana, SE.DKI JakartaAnggota Bidang Ekonomi Umat
137Drs. H. Herman Sani, BBM.DKI JakartaAnggota Bidang Ekonomi Umat
138H. Agus SalimDKI JakartaAnggota Bidang Ekonomi Umat
139Ir. M. Bayu JagadnataDKI JakartaAnggota Bidang Ekonomi Umat
140H. Lukman Mashuri, SE, MsiDKI JakartaAnggota Bidang Ekonomi Umat
141H.Abdullah syafi'I SosDKI JakartaAnggota Bidang Ekonomi Umat
142Dra. Hj. Masnah, S. PdDKI JakartaAnggota Bidang Perempuan
143Dra. Hj. Cholilah RodjaDKI JakartaAnggota Bidang Perempuan
144Hj. Hilda HidayatDKI JakartaAnggota Bidang Perempuan
145Hj. Halimah Asirun, LN.DKI JakartaAnggota Bidang Perempuan
146Hj. Fatwa Arifah Saefullah, MA.DKI JakartaAnggota Bidang Perempuan
147Dra. Hj. Ai Maspuroh ARDKI JakartaAnggota Bidang Perempuan
148Dra. Hj. Ita Hilyati ThohirDKI JakartaAnggota Bidang Perempuan
149Hj. Siti Salma Syatibi, Lc.DKI JakartaAnggota Bidang Perempuan
150Dra. Hj. Umanah, S. Ag., M. AgDKI JakartaAnggota Bidang Perempuan
151Dra. Hj. Yoyoh R.DKI JakartaAnggota Bidang Perempuan
152Dra. Hj. Edah FaridhaDKI JakartaAnggota Bidang Perempuan
153Dra. Hj. Ru`yahDKI JakartaAnggota Bidang Perempuan
154Dra. Hj. HilmawatiDKI JakartaAnggota Bidang Perempuan
155Dra. Hj. Siti Murdhiyati FauziahDKI JakartaAnggota Bidang Perempuan
156Devi Damayanti, S. PdDKI JakartaAnggota Bidang Perempuan
157Hj. Juhaeriyah, S.Ag.DKI JakartaAnggota Bidang Perempuan
158Dra. Hj. HakimahDKI JakartaAnggota Bidang Perempuan
159Dra. Hj. ZakiyahDKI JakartaAnggota Bidang Perempuan
160Dra. Hj. Rohani, M. PdDKI JakartaAnggota Bidang Perempuan
161Hj. Sri Murni, SE.DKI JakartaAnggota Bidang Perempuan
162Hj. Supriyanti Anas, S. PdDKI JakartaAnggota Bidang Perempuan
163Hj. Novida Anggraeni S.Sos., M.SiDKI JakartaAnggota Bidang Perempuan
164Drs. H. Taufiq Rahman Azhar, M.Pd.DKI JakartaAnggota Bidang Seni Budaya
165Dr. Hj. Euis Sri Mulyani, M. PdDKI JakartaAnggota Bidang Seni Budaya
166Dr. Tuti Tarwiyah, M. SiDKI JakartaAnggota Bidang Seni Budaya
167H. Supli Ali, SH.DKI JakartaAnggota Bidang Seni Budaya
168H. RamdaniDKI JakartaAnggota Bidang Seni Budaya
169H. Marhadi Muhayar, Lc., M.A.DKI JakartaAnggota Bidang Seni Budaya
170H. Ali Fahmi, SE.DKI JakartaAnggota Bidang Seni Budaya
171Drs. Adi PranajayaDKI JakartaAnggota Bidang Seni Budaya
172ZulharmanDKI JakartaAnggota Bidang Seni Budaya
173Taufik Rifani, S.Pd.IDKI JakartaAnggota Bidang Seni Budaya
174M. Arif Syukur, S. PdDKI JakartaAnggota Bidang Seni Budaya
175Abdul Muadz, M. KomDKI JakartaAnggota Bidang Infokom
176H. Rakhmad Zailani KikiDKI JakartaAnggota Bidang Infokom
177Firman Qusnul YakinDKI JakartaAnggota Bidang Infokom
178Dwi Puji LestariDKI JakartaAnggota Bidang Infokom
179Dipo ChairulDKI JakartaAnggota Bidang Infokom
180Andi WijayaDKI JakartaAnggota Bidang Infokom
181Eko BudionoDKI JakartaAnggota Bidang Infokom
182Fachri Hidayat, S. KomDKI JakartaAnggota Bidang Infokom
183Muhammad Raihan Febriansyah S.I.Kom, M.SiDKI JakartaAnggota Bidang Infokom
184Hartono, S.S.DKI JakartaSekretariat
185Zikri Habri, S.Pd.IDKI JakartaSekretariat
186Abdul Majid, .Pd.IDKI JakartaSekretariat
187RafiudinDKI JakartaSekretariat
188M. Hamdi MaulanaDKI JakartaSekretariat
189M. Fairuz Abazy HMDKI JakartaSekretariat
190Hen-Hen SuhendiDKI JakartaSekretariat